در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نگاهی به ارتباطات انسانی و تئاتر خشونت

پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی
  نگاهی به ارتباطات انسانی و تئاتر خشونت

  پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی

  ایران تئاتر: مقاله حاضر با عنوان «پیشرفت تئاتر؛ پیتر بروک و ارتباطات انسانی» به بررسی ارتباطات انسانی در تئاتر بین تماشاگر و بازیگر و هم چنین تئاتر خشونت از دیدگاه پیتر بروک به قلم سایر تریالت می پردازد.